Thiết bị chuẩn bị mẫu, phòng thí nghiệm, Thiết bị cơ bản, phòng lab