Máy lắc, Thiết bị chuẩn bị mẫu, Thiết bị cơ bản phòng thí nghiệm, Thiết bị cơ bản phòng lab