Cân kỹ thuật, Thiết bị cơ bản, phòng lab, phòng thí nghiệm