Thiết bị phân tích phòng thí nghiệm, Thiết bị phân tích phòng lab