•  Buồng vi khí hậu (Buồng trữ mẫu) hoặc phòng khí hậu, là một buồng được sử dụng để kiểm tra tác động của các điều kiện môi trường cụ thể đối với các mặt hàng sinh học, các sản phẩm Công nghiệp, vật liệu và các thiết bị và linh kiện điện tử, y tế hàng không vũ trụ.
  • Một Buồng trữ mẫu như vậy có thể sử dụng như một:
    • Thử nghiệm độc lập cho các tác động môi trường lên các mẫu thử
    • Chuẩn bị mẫu thử cho các xít nghiệm vật lý hoặc xét nghiệm hóa học
    • Điều kiện môi trường để tiến hành thử nghiệm mẫu vật

Showing all 4 results