Kích thước hạt ảnh hưởng đến nhiều đặc tính của vật liệu dạng hạt và là một chỉ số quan trọng đối với chất lượng và hiệu suất của vật liệu như: huyền phù, nhũ tương và aerosol. Kích thước và hình dạng của bột (powder) ảnh hưởng đến tính chất chảy và độ nén.

Showing all 6 results