Tài liệu dược kiểm nghiệm

Yêu cầu tiêu chuẩn về lưu mẫu nghiên cứu độ ổn định – GMP

Theo quyết định số 4288/QĐ-BYT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ Y Tế quyết định ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplements). A. Tần suất thử nghiệm Đối với các nghiên cứu cấp tốc và nghiên cứu ở điều kiện […]

Thử nghiệm độ hòa tan của thuốc viên tan rã nhanh

Thử Độ hòa tan – Dissolution Testing – Thuốc viên tan rã nhanh Abstract Orally disintegrating tablets (ODT) are solid dosage forms that disintegrate in the oral cavity leaving an easy-to-swallow residue.The disintegration times are generally less than one minute.For orally disintegrating tablets,taste-masking of bitter or objectional-tasting drug substances is critical.The taste-masking aspect plays a […]

Độ ổn định và Hạn sử dụng của sản phẩm – Part 3

HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ XÁC ĐỊNH HẠN SỬ DỤNG CỦA SẢN PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE Độ ổn định và Hạn sử dụng của sản phẩm – Part 2 Thiết kế rút gọn Một thiết kế nghiên cứu đầy đủ là một thiết kế trong đó các mẫu thử có sự […]

Độ ổn định và Hạn sử dụng của sản phẩm – Part 2

HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ XÁC ĐỊNH HẠN SỬ DỤNG CỦA SẢN PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE Độ ổn định và Hạn sử dụng của sản phẩm – Part 1 6. Hệ thống bao bì nắp nút Thử nghiệm độ ổn định phải tiến hành đối với sản phẩm đã được đóng […]

Độ ổn định và Hạn sử dụng của sản phẩm – Part 1

HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ XÁC ĐỊNH HẠN SỬ DỤNG CỦA SẢN PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE Giới thiệu Độ ổn định là yếu tố cốt lõi của chất lượng sản phẩm. Độ ổn định được đánh giá dựa trên kết quả nghiên cứu một loạt các thử nghiệm hóa học, vật […]

error: Content is protected !!